من نه ميخواهم اندوه قلبم را با شادی اقبال ديگران عوض کنم و نه خشنود ميشدم که اشکم را اگر از اعماق وجودم سرچشمه ميگيرد .... آرام سازم. آرزوی قلبی من اين است که همه زندگيم در اين جهان جز اشک و لبخند نباشد13.gif

اشکی که قلبم را پاک کند و اسرار زندگی و رموزاتش را برايم آشکار ميسازد

لبخندی که مرابه دوستان و رفيقانم نزديکتر ميکند.

لبخندی که نشانه شادمانی من از هستيم باشد.

من شادمانه مردن را به بيهوده و نااميد زيست ترجيح ميدهم.

دوست دارم که در گرسنگی جاودانه عشق و زيبائی بمانم . زيرا اکنون ميدانم... انان که قانعند بد بخت ترين مردم هستند . 05.gif

اين از اون لحظه ها ئيه که دلم ميخواد17.gifکنم اما سعی ميکنم بازم خودمو 04.gifنشون بدم...

ميون يه جنگل بزرگ ايستادم . درختائی که..... هر رزو بهشون آب ميدم... مواظبشونم هر شب يه درخت جديد در مياد گاهی صنوبر گاهی سرو يه وقتايیم بيد مجنون. حالا ديگه اينقدر زياد شدن که ميترسم نتونم بهشون خوب برسم. بعضی وقتا خودتم ميای کمکم اما ...

راستی نرگس جونم ميدونم که فردا همه رو سر افراز ميکنی . به وجودت افتخار ميکنمو با تمام وجودم برات دعا ميکنم.

/ 1 نظر / 4 بازدید