آه باران باران
شيشه پنجر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دشت ها آلوده ست

در لجنزار گل لاله نخواهد روييد

در هوای عفن آواز پرستو به چه کارت آيد؟

فکر نان بايد کرد

و هوايی که در آن

نفسی تازه کنيم

گل گندم خوب است

گل خوبی زيباست

ای دريغا که همه مزرعه ی دلها را

علف هرزه ی کين پوشانده ست

هيچ کس فکر نکرد

که در آبادی ويران شده ديگر نان نيست

و همه مردم شهر

بانگ برداشته اند

که چرا سيمان نيست

و کسی فکر نکرد

که چرا ايمان نيست

و زمانی شده است

که به غير از انسان

هيچ چيز ارزان نيست

 

 

 ؟

 .....

/ 0 نظر / 4 بازدید