ابتدا شما را نادیده می گیرند.

سپس به شما می خندند،

بعد با شما مبارزه می کنند.

آنگاه شما پیروز خواهید شد

(ماهاتما گاندی)

/ 0 نظر / 15 بازدید