نسیما


 

من نه ميخواهم اندوه قلبم را با شادی اقبال ديگران عوض کنم و نه خشنود ميشدم که اشکم را اگر از اعماق وجودم سرچشمه ميگيرد .... آرام سازم. آرزوی قلبی من اين است که همه زندگيم در اين جهان جز اشک و لبخند نباشد

اشکی که قلبم را پاک کند و اسرار زندگی و رموزاتش را برايم آشکار ميسازد

لبخندی که مرابه دوستان و رفيقانم نزديکتر ميکند.

لبخندی که نشانه شادمانی من از هستيم باشد.

من شادمانه مردن را به بيهوده و نااميد زيست ترجيح ميدهم.

دوست دارم که در گرسنگی جاودانه عشق و زيبائی بمانم . زيرا اکنون ميدانم... انان که قانعند بد بخت ترين مردم هستند .

اين از اون لحظه ها ئيه که دلم ميخوادکنم اما سعی ميکنم بازم خودمو نشون بدم...

ميون يه جنگل بزرگ ايستادم . درختائی که..... هر رزو بهشون آب ميدم... مواظبشونم هر شب يه درخت جديد در مياد گاهی صنوبر گاهی سرو يه وقتايیم بيد مجنون. حالا ديگه اينقدر زياد شدن که ميترسم نتونم بهشون خوب برسم. بعضی وقتا خودتم ميای کمکم اما ...

راستی نرگس جونم ميدونم که فردا همه رو سر افراز ميکنی . به وجودت افتخار ميکنمو با تمام وجودم برات دعا ميکنم.


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0